Proximal Femur Nail Antirotation (PFNA)

Dia Right Side Left Side
09mm 1H.043 1H.047
10mm 1H.044 1H.048
11mm 1H.045 1H.049
12mm 1H.046 1H.050
Dia Length S.S Code Titanium Code
09mm 34cm 0201H.04334 0401H.04334
09mm 36cm 0201H.04336 0401H.04336
09mm 38cm 0201H.04338 0401H.04338
09mm 40cm 0201H.04340 0401H.04340
09mm 42cm 0201H.04342 0401H.04342
09mm 44cm 0201H.04344 0401H.04344
10mm 34cm 0201H.04434 0401H.04434
10mm 36cm 0201H.04436 0401H.04436
10mm 38cm 0201H.04438 0401H.04438
10mm 40cm 0201H.04440 0401H.04440
10mm 42cm 0201H.04442 0401H.04442
10mm 44cm 0201H.04444 0401H.04444
11mm 34cm 0201H.04534 0401H.04534
11mm 36cm 0201H.04536 0401H.04536
11mm 38cm 0201H.04538 0401H.04538
11mm 40cm 0201H.04540 0401H.04540
11mm 42cm 0201H.04542 0401H.04542
11mm 44cm 0201H.04544 0401H.04544
12mm 34cm 0201H.04634 0401H.04634
12mm 36cm 0201H.04636 0401H.04636
12mm 38cm 0201H.04638 0401H.04638
12mm 40cm 0201H.04640 0401H.04640
12mm 42cm 0201H.04642 0401H.04642
12mm 44cm 0201H.04644 0401H.04644
SEND AN ENQUIRY
Categories: ,